Home >> Tournament >> SNBP - 26th Nehru All India Inter University Hockey Tournament
 
Result
 
SNBP – 26TH NEHRU ALL INDIA INTER UNIVERSITY
HOCKEY TOURNAMENT


December 24, 2018 to January 03, 2019
LNIPE GWALIOR
 
 
 
January 03, 2019
FINAL MATCH
VBSP UNIVERSITY
JAUNPUR

v/s

UNIVERSITY OF MADRAS
Winner: VBSP UNIVERSITY

Result: 04 - 02
3rd POSITION MATCH
PUNJAB UNIVERSITY
CHANDIGARH

v/s

MGKV UNIVERSITY
VARANASI
Winner: MGKV UNIVERSITY

Result: 05 - 01
January 02, 2019
VBSP UNIVERSITY
JAUNPUR

v/s

PUNJAB UNIVERSITY
CHANDIGARH
Winner: VBSP UNIVERSITY

Result: 04 - 02
UNIVERSITY OF MADRAS

v/s

MGKV UNIVERSITY
VARANASI
Winner: UNIVERSITY OF MADRAS

Result: 03 - 02
January 01, 2019
UNIVERSITY OF MADRAS

v/s

SAVITRI BAI PHULE UNIVERSITY
PUNE
Winner: UNIVERSITY OF MADRAS

Result: 08 - 02
GND UNIVERSITY
AMRITSAR

v/s

MG KASHI VIDYAPEETH
VARANASI
Winner: MG KASHI VIDYAPEETH

Result: 04 - 02
December 31, 2018
VBPS UNIVERSITY
JAUNPUR

v/s

SAMBALPUR UNIVERSITY
SAMBALPUR
Winner: VBSP UNIVERSITY

Result: 05 - 02
PUNJAB UNIVERSITY
CHANDIGARH

v/s

ANNAMALAI UNIVERSITY
ANNAMALAI NAGAR
Winner: PUNJAB UNIVERSITY

Result: 05 - 00
December 30, 2018
University of Madras

v/s

Sambalpur University
Sambalpur
Winner: UNIVERSITY OF MADRAS

Result: 02 - 01
Punjabi University
Patiala

v/s

Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University
Winner: PUNJABI UNIVERSITY

Result: 04 - 02
December 29, 2018
Annamalai University
Annamalai Nagar

v/s

Utkal University
Bhubaneswar
Winner: ANNAMALAI UNIVERSITY

Result: 05 - 01
MG Kashi Vidyapeeth
Varanasi

v/s

SRM University
Winner: MG KASHI VIDYAPEETH

Result: 06 - 01
Shivaji University
Kolhapur

v/s

Punjab University
Chandigarh
Winner: PUNJAB PUNIVERSITY

Result: 11 - 02

LNIPE, Gwalior

v/s

Guru Nanak Dev University
Amritsar

Winner: GND UNIVERSITY

Result: 05 - 02
December 28, 2018
University of Madras

v/s

Punjabi University
Patiala
Winner: UNIVERSITY OF MADRAS

Result: 05 - 01
Sambalpur University
Sambalpur

v/s

Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University
Winner: SAMBALPUR UNIVERSITY

Result: 06 - 03
Aligarh Muslim University
Aligarh

v/s

Savitri Bal Phule University
Pune
Winner: SAVITRI BAI PHULE UNIVERSITY

Result: 04 - 01
VBSP University
Jaunpur

v/s

Bharathiar University
Coimbatore
Winner: VBSP UNIVERSITY

Result: 07 - 00
December 27, 2018
MG Kashi Vidyapeeth
Varanasi

v/s

Shivaji University
Kolhapur
Winner: MG KASHI VIDYAPEETH

Result: 08 - 01
SRM University

v/s

Punjab University
Chandigarh
Winner: PUNJAB UNIVERSITY

Result: 02 - 01
LNIPE
Gwalior

v/s

Annamalai University
Annamalai
Winner: ANNAMALAI UNIVERSITY

Result: 04 - 01
Guru Nanak Dev University
Amritsar

v/s

Utkal University
Bhubaneswar
Winner: GURU NANAK DEV UNIVERSITY

Result: 09 - 00
December 26, 2018
UNIVERSITY OF MADRAS

v/s

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
Winner: UNIVERSITY OF MADRAS

Result: 08 - 00
SAMBALPUR UNIVERSITY
SAMBALPUR

v/s

PUNJABI UNIVERSITY
PATIALA
Winner: SAMBALPUR UNIVERSITY

Result: 04 - 03
VBSP UNIVERSITY
JAUNPUR

v/s

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY
ALIGARH
Winner: VBSP UNIVERSITY

Result: 06 - 02
SAVITRIBAI PHULE UNIVERSITY
PUNE

v/s

BHARATHIAR UNIVERSITY
COIMBATORE
Winner: SAVITRIBAI PHULE UNIVERSITY

Result: 12 - 00
December 25, 2018
PUNJAB UNIVERSITY
CHANDIGARH

v/s

MG KASHI VIDYAPEETH
VARANASI
Winner: PUNJAB UNIVERSITY

Result: 02 - 01
SRM UNIVERSITY

v/s

SHIVAJI UNIVERSITY
KOLHAPURI
Winner: SRM UNIVERSITY

Result: 05 - 01
LNIPE
GWALIOR

v/s

UTKAL UNIVERSITY
BHUBANESWAR
Winner: LNIPE GWALIOR

Result: 06 - 00
GURU NANAK DEV UNIVERSITY
AMRITSAR

v/s

ANNAMALAI UNIVERSITY
ANNAMALAI
Winner: GURU NANAK DEV UNIVERSITY

Result: 08 - 00
 
All Rights are Reserved by Nehru Hockey Tournament Society
Powered by Matrix Infosoft